Industria metalurgic? solicit? guvernului facilit??i fiscale.

Industria metalurgic? solicit? guvernului facilit??i fiscale.

 

Proprietarii combinatelor metalurgice din România cer Guvernului
reducerea impozitului pe profitul reinvestit, impozit diferen?iat
pentru câ?tigurile din exporturi, acces la contracte pe termen lung la
energie ?i gaze naturale.

 

Printre solicit?rile adresate de companiile metelurgice Ministerului
Economiei se num?r? sc?derea impozitului pe profitul reinvestit,
aplicarea impozitului diferen?iat pentru profitul realizat din export,
acordarea de facilit??i la taxele de racordare la utilit??i ?i
infrastructur? pân? la recuperarea integral? a investi?iilor
specifice, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei.

De asemenea, industria metalurgic? solicit? transferarea unei p?r?i
din impozitarea pe for?a de munc? spre impozitarea consumului de
resurse materiale ?i energetice.

"O propunere la fel de interesant? se refer? la exceptarea
consumatorilor industriali, care consum? mai mult de 150 GWh energie
electric? pe an, de la plata taxei pentru energia regenerabil? pentru
tot consumul lor de energie electric?, urmând ca ace?tia s? pl?teasc?
maxim 0,50 Euro/MWh pentru certificatele verzi pe toat? perioada
aplic?rii schemei de sprijin pentru energia regenerabil?", potrivit
comunicatului.

Reprezentan?ii celo mai mari combinate din România au cerut de mai
multe ori Guvernului s? reduc? ajutorul de stat acordat produc?torilor
de energie din surse regerabile, acuzând costurile ridicate
înregistrate la achizi?ionarea electricit??ii.

Companiile metalurgice solicit? facilit??i fiscale pentru firmele care
dezvolt? ?i integreaz? în produsele finale române?ti complexe, cum ar
fi autoturismele, echipamentele de telecomunica?ii sau cele
industriale.

De asemenea, companiile din sector cer Ministerului Economiei s?
modifice legisla?ia pentru a le permite s? aib? contracte pe termen
lung, în special la energie electric? ?i gaze naturale. Legisla?ia
actual? prevede c? acordurile pentru vânzarea-cump?rarea
electricit??ii trebuie realizate pe bursa de profil OPCOM.

Astfel de contracte pe termen lung la electricitate au fost denun?ate
anul trecut de administratorul judiciar al Hidroelectrica, care a
ar?tat c? din astfel de acorduri compania de stat a pierdut 1,5
miliarde de euro.

Alte facilit??i fiscale au mai fost cerute pentru firmele care
angajeaz? personal din promo?iile curente, precum ?i introducerea
doctoratelor industriale.

Metalurgi?tii au propus ?i înfiin?area unui minister sau a unui
departament al industriei prelucr?toare, precum ?i crearea unui centru
na?ional de tehnologii ?i materiale avansate.

Ministerul Economiei încearc? s? fac? o strategie de competitivitate a
României, iar în acest sens a avut, în perioada 9 aprilie – 29 mai,
consult?ri cu 250 de companii ?i asocia?ii din 24 de industrie.

Companiile din România au produs anul trecut 3,4 milioane tone de o?el
brut, cu 32% mai pu?in fa?? de nivelul de 5 milioane tone înregistrat
în 2008. În acest sector lucrau la sfâr?itul anului trecut 32.800 de
angaja?i, cu 30% mai pu?ini fa?? de 2008.

Industria metalurgic? româneasc? este integral privatizat?, iar
ponderea capitalului str?in este de aproximativ 80%. Anul trecut,
combinatele de profil din România au acoperit 11% din exporturile
??rii.

Cele mai importante companii din sector sunt Alro Slatina, controlat?
de grupul Vimetco al omului de afaeri rus Vitali Ma?i?ki,
ArcelorMittal Gala?i, din grupul ArcelorMittal al miliardarul indian
Lakshmi Mittal, ?i fostele combinate ale grupului rus Mechel,
cump?rate de cet??enii ru?i Chumakov Victor ?i Chumakova Svetlana.

industria-metalurgica